DE
Adatvédelmi tájékoztató - Pácienseknek

Felkeltettük érdeklődését?

Adatvédelmi tájékoztató - Pácienseknek


 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tisztelt Egészségügyi Szolgáltatást Igénybe Vevő!

Alulírott Dr. Barla-Szabó István ügyvezető, mint a Thermaldental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7815 Harkány, Táncsics M. u. 26.) (a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő) törvényes képviselője az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót adjuk az Ön részére a társaságunkkal történő szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő, a személyes adatok, valamint a személyes adatok különleges kategóriájának Társaságunk által történő kezelésére vonatkozóan.

Kérjük, szíveskedjen a jelen tájékoztatónkat és szabályzatunkat figyelmesen végigolvasni!

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:

a) Cégnév: Thermaldental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
b) Székhelye: HU-7815 Harkány, Táncsics M. u. 26.
c) Postacíme: HU-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 62.
d) Elektronikus (e-mail) cím: barladent.ad@gmail.com
e) Nyilvántartó bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
f) Cégjegyzékszáma: 02-09-066055
g) Adószáma: 11564351-1-02

1.) Az Érintettek köre, a személyes adatok fogalma, forrása

Az Érintettek körét alkotja minden természetes személy, aki a Társaságunkkal egészségügyi szolgáltatás nyújtására szóló szerződést köt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, míg a személyes adatok különleges kategóriáját képezik többek között az egészségügyi adatok. Egészségügyi adatnak minősül az egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adataikat az Érintettektől szerezzük be.

2.) Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja:

a.) Tájékoztatjuk, hogy a szerződés megkötéséhez az alábbi személyes adatainak megadása szükséges:
- név, születési idő, anyja neve, lakcím, TAJ-szám (E-card), telefonszám, e-mail
A személyes adatai kezelésének a jogalapja elsődlegesen a GDPR 6. § (1) bekezdés b.) pontja, mivel az adatkezelés azon szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön szerződő félnek minősül; az adatkezelés célja pedig az Önnel történő szerződés megkötése.

A személyes adatai kezelésének jogalapja továbbá a GDPR 6. § (1) bekezdés c.) pontja, mivel a személyes adatainak kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges; az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a számvitelre, valamint az egyes adókötelezettségekre vonatkozó törvények szerinti kötelezettségét teljesítse.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben Ön társaságunkkal a szerződést megköti és a választott egészségügyi szolgáltatását igénybe veszi, azon megadott személyes adatait, amelynek kezelésére társaságunk a jogi - így különösen a számviteli törvény szerinti - kötelezettségeinek teljesítése céljából köteles, az erre irányuló törvényben meghatározott időpontig tárolni fogja, majd ezt követően adatai automatikusan törlésre kerülnek.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a TAJ-szám (E-card) megadása csak abban az esetben szükséges, amennyiben az Ön részére vényköteles gyógyszer felírása szükséges.

b.) Tájékoztatjuk, hogy a szerződés megkötéséhez az alábbi, a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adatainak megadása szükséges:
- allergia; rendszeresen szedett gyógyszerek; gyógyszerérzékenység; fennálló betegség; fertőző betegség jelenlegi vagy korábbi fennállása; korábbi vagy jelenlegi pszichiátriai kezelés; Hepatitis „B”, „C” vagy „HIV” fertőzöttség; korábbi műtétek, azok száma és fajtája; keringési rendellenességek (vérnyomás), trombózis, tüdőembólia, légszomj; fulladás; szívműködés és annak zavarai (szív és érrendszeri megbetegedések); cukorbetegség, dohányzás; korábbi vagy jelenlegi kábítószerfüggőség; nyugtatók, altatók használata; korábbi szem operáció; hányás; magas testhőmérséklet, influenza, torokfájás, köhögés; vérátömlesztés; idegrendszeri megbetegedés(ek), anyagcsere megbetegedések; vérbetegségek; tüdőbetegségek.

Tájékoztatjuk, hogy a kezelést végző szakorvos a kezelés egyes fázisaiban a kezelés lépéseiről fotó dokumentációt készít. A fotódokumentáció azért készül, hogy a gyógyulásának egyes fázisait a kezelőorvos maximálisan figyelemmel tudja kísérni és ezáltal lehetősége legyen az Ön számára legmegfelelőbb kezelési módok megválasztására és alkalmazására annak érdekében, hogy az Ön részére a legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatást nyújthassuk. Tájékoztatjuk, hogy  fotódokumentáció készítésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben az Ön egészségügyi állapotának teljes körű felmérése, az Ön egészségügyi állapota vagy a kezelés jellege ezt indokolja.

A személyes adatok különleges kategóriáját képező egészségügyi adatait a GDPR 9. § (2) bekezdés h.) pontja alapján kezeljük, mivel az adatkezelés orvosi diagnózis felállítása céljából, egészségügyi ellátás, kezelés nyújtása érdekében, egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében történik, az adatkezelés célja pedig az Ön egészségügyi állapotának teljes körű felmérése, megismerése a legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából.

Tájékoztatjuk, hogy az ezen pont szerinti adatainak kezelése olyan szakemberek kezelése és felelőssége mellett történik, akik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 25. § és 138. § szerinti orvosi titoktartásra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak.

3.) Az adatkezelés elvei:

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a fenti cél megvalósítása során mindvégig az alábbi elvek figyelembevételével és betartásával végzi:

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

- a célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

- az adattakarékosság: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

- a pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

- a korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

- az integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

- az elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.


4.) Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezelésének időtartamát egyrészt az egyes adókötelezettségekre vonatkozó jogszabályok, másrészt az egészségügyi dokumentációra vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatai kezelésének időtartamát a szerződés teljesítése esetén az egyes adókötelezettségekre vonatkozó jogszabályok határozzák meg, ezért a számlán feltüntetett személyes adatait 6 évig köteles az Adatkezelő megőrizni, ezt követően az adatokat töröljük. Amennyiben a szerződés annak teljesítése nélkül, az Ön elállása folytán szűnik meg, személyes adatait a szerződés megszűnését követően töröljük.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni. Tájékoztatjuk, hogy a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

5.) Az adatkezelési tevékenység és folyamat, adatbiztonság:

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön által választott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szóló szerződés megkötésére az adott egészségügyi szolgáltatás nyújtásának elvégzésébe beleegyező nyilatkozat aláírásával kerül sor.

A szerződés megkötéséhez szükség van arra, hogy Ön a személyes adatait, valamint a személyes adatok különleges kategóriáinak egyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok, valamint az egészségügyi adatok és dokumentációk felvétele a szolgáltatás nyújtásának (kezelés) feltétele. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően a 2.) pontban rögzítettek közül mely egészségügyi adat felvétele, tárolása szükséges.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a 2.) pont szerinti adatok közül kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatait vegye fel.

A kezelést végző szakorvos a fotódokumentációt minden esetben az Adatkezelő tulajdonát képező eszközzel készíti el.

Az Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó személyes adatok vonatkozásában, amelyet az Érintett tudomásul vesz.

Amennyiben az Érintett nem kívánja tudomásul venni az ezen pontban foglaltakat, azokhoz nem járul hozzá, az Érintettel szerződés nem köthető.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.) Adattovábbítás, Adatfeldogozóként igénybe vett szervezetek

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a számviteli és az egyéb adókötelezettségekre vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében könyvelőtársaság szolgáltatásait veszi igénybe.
Az Adatkezelő a fentiek során az Érintettek személyes adatait a könyvelőtársaság, a "SZETAX" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7633 Pécs, Esztergár L. u. 3. a. lház., Cg.02-09-060771) mint adatfeldolgozó részére továbbítja, amelynek jogalapja és célja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése.

Azokban az esetekben, amikor a kezelésének elvégzéséhez fogtechnikus igénybevétele szükséges, az Adatkezelő az Érintettek szükséges személyes adatait a fogtechnikai szolgáltatást végző Popella Tibor egyéni vállalkozó (9600 Sárvár, Kisfaludy Sándor utca 37.) mint adatfeldogozó részére továbbítja, adatai továbbításának a jogalapja a GDPR 6. § (1) bekezdés b.) pontja, mivel az adattovábbítás azon szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön szerződő félnek minősül; az adattovábbítás célja pedig az Önnel megkötött szerződés teljesítése.

Azokban az esetekben, amikor Ön az Adatkezelővel szemben jogi eljárást indít, vagy Önnel szemben az Adatkezelő jogi eljárás indítására kényszerül, az Adatkezelő az Ön személyes adatait a jogi ügyintézésre meghatalmazott ügyvéd vagy ügyvédi iroda részére továbbítja, amelynek munkatársai ilyen esetben adatfeldolgozóként jogosultak eljárni. Ebben az esetekben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontján alapul, amikor az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A GDPR 6. cikk. 1. § f.) pontja alapján továbbított adatok kapcsán elvégzett érdekmérlegelés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

1. Az Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása
Az Adatkezelő jogainak, jogos érdekeinek védelme, érvényesítése.
2. Az Érintettek érdekeinek jogainak, szabadságának beazonosítása
Érintett személyes adatai, személyes adatainak különleges kategóriái
3. Mérlegelés elvégzése
Az adatkezelés szükséges és arányos, mivel az Adatkezelőnek joga van arra, hogy egy esetleges igényérvényesítésre irányuló eljárás során a jogait, jogos érdekeit megvédje, érvényesítse. Az Adatkezelő ezen adatokat a jogszabályokban előírt időtartamig tartja nyilván a jogszabályok kötelező rendelkezéseinek megfelelően. Az adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője, az Adatkezelő jogi képviselője, illetve a peres eljárásban részt vevő felek és a bíróság ismerheti meg indokolt esetben. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az ezen szabályzatban rögzített jogok illetik meg.
4. Az érintettek tájékoztatásának, az érdekmérlegelés dokumentálásának megvalósulása
Az Érintetteket ezen szabályzat által tájékoztatjuk az adatkezelésről, az érdekmérlegelés ezen szabályzatban kerül rögzítésre.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti eseten kívül az Adatkezelő egészségügyi adatokat adatfeldolgozó számára nem ad át. Egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag abban az esetben továbbít az Adatkezelő, ha a továbbításhoz Ön kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában; vagy életveszély esetén, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7.) Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatkezelő által történő, az Önnel kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkatársa(i), tisztségviselő(i) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az adott munkatárs, tisztségviselő feladatainak ellátásához, azokat más munkatársak nem ismerhetik meg.

Az Adatkezelő a fentiek érvényesülését azzal is biztosítja, hogy a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a nyilvánosságtól és az adatkezelésre általánosságban nem jogosult munkatársaktól elkülönített helyiségben és úgy tárolja, hogy a személyes adatok megismerésére csak és kizárólag az adatkezelésre jogosult és köteles munkavállaló(k)nak, tisztségviselő(k)nek legyen lehetősége.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai különleges kategóriájába tartozó személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai ismerhetik meg, akik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 25. § és 138. § szerinti orvosi titoktartásra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak.

8.)Az Érintettek jogai jogalaponként meghatározva:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilleti Önt az átlátható tájékoztatás joga, amelyet az Adatkezelő ezen adatvédelmi szabályzat elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával biztosít. (GDPR 12-14. cikk)

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilleti Önt a hozzáférés joga. (GDPR 15. cikk) Az Érintett a hozzáférés joga alapján jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és mindazon információkhoz hozzáférést kapjon, amelyről ezen adatvédelmi tájékoztatóban részletes tájékoztatást kapott.

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilleti Önt a helyesbítéshez való jog. (GDPR 16. cikk) Az Érintett a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilleti Önt a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). (GDPR 17. cikk) Az Érintett a törléshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek más joglapja nincsen; az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett olyan adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen, amikor az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett előtt ismert, hogy a törléshez való jog gyakorlását bizonyos személyes adatok körében korlátozza az adatkezelése célja. Erre tekintettel a személyes adatai nem törölhetők, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilleti Önt az adatkezelés korlátozásához való jog. (GDPR 18. cikk) Az Érintett az adatkezelés korlátozásához való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a szerződés teljesítésének jogalapján kezelt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog. (GDPR 20. cikk) Az Érintett az adathordozhatósághoz való joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaságunk. Az Érintett ezen túlmenően arra is jogosult, hogy – ha ez technikailag megvalósítható - személyes adatainak más adatkezelőhöz történő, közvetlen továbbítását kérje.

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a jogos érdek jogalapján kezelt személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilleti Önt a tiltakozás joga. (GDPR 21. cikk) Az Érintett a tiltakozás joga alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek jogalapján alapuló kezelése ellen.
A fentiekben biztosított jogokon túl az Érintett jogosult arra, hogy az adatvédelmi incidensről az Adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjon, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidens esetén ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

A tájékoztatáshoz való jog keretében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 24. § alapján Ön jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, az Önre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat. A fent nevezett tájékoztatás joga az Ön ellátásának időtartama alatt az Ön által írásban felhatalmazott személyt, az Ön ellátásának befejezését követően az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.


9.) A jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek:


9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a GDPR szabályait.

Magyarország joghatósági területén az Érintett jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 06-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét kérheti, illetve ide fordulhat panasszal.


9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintetett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni eljárást Magyarország hatáskörrel rendelkező és illetékes bírósága előtt kell megindítani.

9.3. Az Adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak, valamint a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az azokban, valamint az ezen adatvédelmi szabályzatban biztosított jogait.

9.4. A kártérítéshez való jog és a felelősség
Minden Érintett, aki az ezen adatvédelmi szabályzatban ismertetett rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelő kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

9.5. Jogorvoslati bíróság
A 9.2.-9.4. pont szerinti pereket az Adatkezelő tevékenységi helyére tekintettel Magyarország hatáskörrel rendelkező és illetékes bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.


10.) Orvosi titoktartás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 25. § (1) bekezdése és 138. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelő, továbbá az Adatkezelő által adatfeldolgozóként igénybe vett szervezetek az orvosi titkot kötelesek megtartani.

Az Adatkezelő kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására Ön, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

11.) Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő működik, aki e tevékenységével kapcsolatosan az Adatkezelő által nem utasítható.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyes adataik kezeléséhez és az e szabályzat szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak tájékoztatás és segítségkérés érdekében.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége az alábbi:
Név: Barla-Szabó Ágnes
E-mail: barladent.adatvedelem@gmail.com
Telefonszám: +36-99/322-487


Záradék

Társaságunk ezen szabályzat megalkotása útján is kívánja biztosítani, hogy Ön a személyes adatai kezeléséről teljes körű tájékoztatást kapjon, a jogait és jogérvényesítési lehetőségeit maximálisan gyakorolni tudja, továbbá, hogy a személyes adatai védelmét biztosítottnak érezhesse.


____________________________________________________________________________________________________________________

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓKNAK


Tisztelt Jelentkező!

Alulírott Dr. Barla-Szabó István ügyvezető, mint a Thermaldental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7815 Harkány, Táncsics M. u. 26.) munkáltatói jogokat gyakorló törvényes képviselője a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) alapján röviden az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót adjuk az Ön részére.

Kérjük, szíveskedjen a jelen tájékoztatónkat és szabályzatunkat figyelmesen végigolvasni!

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:

a) Cégnév: Thermaldental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
b) Székhelye: HU-7815 Harkány, Táncsics M. u. 26.
c) Postacíme: HU-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 62.
d) Elektronikus (e-mail) cím: barladent.ad@gmail.com
e) Nyilvántartó bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
f) Cégjegyzékszáma: 02-09-066055
g) Adószáma: 11564351-1-02

1.) Az Érintettek köre, a személyes adatok fogalma, forrása

Az Érintettek körét alkotja minden természetes személy, aki az Adatkezelő részére álláspályázatot nyújt be.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a személyes adataikat kizárólag az Érintettektől szerezzük be.

2.) Az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az álláspályázatának Társaságunk részére történő megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázatban Ön által megadott személyes adatait Társaságunk kezelje.

A Társaságunk által történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk. 1. § (a.) pontja, tehát az Ön hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk. 1. § (f.) pontja, azaz társaságunk jogos érdeke.

A Társaságunk a jogos érdekére alapított adatkezelést arra a nem várt esetre végzi, ha Ön Társaságunkkal szemben munkaügyi jogvitát kezdeményezne; az adatkezelés időtartama az általános munkajogi elévülési idő, azaz 3 év.

A GDPR 6. cikk. 1. § f.) pontja alapján továbbított adatok kapcsán elvégzett érdekmérlegelés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

1. Az Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása
Az Adatkezelő jogainak, jogos érdekeinek védelme, érvényesítése.
2. Az Érintettek érdekeinek jogainak, szabadságának beazonosítása
Érintett személyes adatai, személyes adatainak különleges kategóriái
3. Mérlegelés elvégzése
Az adatkezelés szükséges és arányos, mivel az Adatkezelőnek joga van arra, hogy egy esetleges igényérvényesítésre irányuló eljárás során a jogait, jogos érdekeit megvédje, érvényesítse. Az Adatkezelő ezen adatokat a jogszabályokban előírt időtartamig tartja nyilván a jogszabályok kötelező rendelkezéseinek megfelelően. Az adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője, az Adatkezelő jogi képviselője, illetve a peres eljárásban részt vevő felek és a bíróság ismerheti meg indokolt esetben. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az ezen szabályzatban rögzített jogok illetik meg.

4. Az érintettek tájékoztatásának, az érdekmérlegelés dokumentálásának megvalósulása
Az Érintetteket ezen szabályzat által tájékoztatjuk az adatkezelésről, az érdekmérlegelés ezen szabályzatban kerül rögzítésre.


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a GDPR 6. cikk. 1. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonására a Társaságunk barladent.adatvedelem@gmail.com e-mail címére történő, a hozzájárulás visszavonását egyértelműen tartalmazó e-mail küldésével kerülhet sor.

Tájékoztatjuk, amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja, Társaságunk úgy tekinti, hogy Ön élt a törléshez való jogával, amely szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, s ebben az esetben Társaságunk az Önre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törli azt követően, hogy a társaságunk jogos érdekére alapított adatkezelés időtartama, tehát 3 év eltelt.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben az álláspályázatát Társaságunk nem fogadja el, azonban az adatkezeléshez történő hozzájárulását nem vonja vissza, akkor úgy tekintjük, hogy a személyes adatainak a további tárolásához hozzájárult. Ilyen esetben a megadott személyes adatait társaságunk 3 évig őrzi meg, majd ezt követően adatai automatikusan törlésre kerülnek. A fenti időszak alatt történő adatkezelés jogalapja – a visszavonás hiányában – az Ön hozzájárulása.


3.) A kezelt adatok köre:

Az Érintetteknek az álláspályázatban megadott személyes adatai.


4.) Az adatkezelés céljai és elvei:

A Társaságunk által történő adatkezelés célja:
- az Ön által megpályázott állásra történő alkalmasságának megállapítása,
- ha a megpályázott állás utólag megüresedik, ezen tényről Önt értesíthessük.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a fenti cél megvalósítása során mindvégig az alábbi elvek figyelembevételével és betartásával végzi:

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

- a célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

- az adattakarékosság: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

- a pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

- a korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

- az integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

- az elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.


5.) Az adatkezelési tevékenység és folyamat, adatbiztonság, adattovábbítás:

Az Adatkezelő az Érintettet az álláspályázat e-mailben történő benyújtását megelőzően az alábbiakban meghatározottak szerint tájékoztatja, hogy a személyes adatait kizárólag abban az esetben kezelheti, amennyiben azok kezeléséhez a hozzájárulását az alábbiak szerint megadja. Az Adatkezelő az álláshirdetés szövegében az Érintettet tájékoztatja, hogy az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató hol tekinthető meg, illetve felhívja a figyelmét, hogy amennyiben az álláspályázatot az Adatkezelő részére megküldi, azzal a hozzájárulását megadottnak tekinti: „Az álláspályázat részünkre történő megküldése előtt kérjük, hogy tekintse meg a http://www.dent.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon megtalálható „Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató álláspályázatot benyújtóknak” című adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat. Az álláspályázat megküldésével Ön hozzájárulását adja a személyes adatainak az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban rögzített kezeléséhez.”

Az Adatkezelő az Érintettet az álláspályázatnak az Adatkezelő HU-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 62. szám alatti fióktelepén történő személyes benyújtását megelőzően tájékoztatja, hogy a személyes adatait kizárólag abban az esetben kezelheti, amennyiben azok kezeléséhez a hozzájárulást a külön nyilatkozat aláírásával megadja.

Amennyiben az Érintett a hozzájárulását nem adja meg, az álláspályázat benyújtására nincs mód.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére adatokat nem továbbít.


6.) Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az Adatkezelő által történő, az Érintettekkel kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkatársa(i), tisztségviselő(i) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

Amennyiben az Érintettekre vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az adott munkatárs, tisztségviselő feladatainak ellátásához, azokat más munkatársak nem ismerhetik meg.

Az Adatkezelő a fentiek érvényesülését azzal is biztosítja, hogy a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a nyilvánosságtól és az adatkezelésre általánosságban nem jogosult munkavállalóktól elkülönített helyiségben és úgy tárolja, hogy a személyes adatok megismerésére csak és kizárólag az adatkezelésre jogosult és köteles munkavállaló(k)nak, tisztségviselő(k)nek legyen lehetősége.


7.) Az Érintettek jogai jogalaponként meghatározva:

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket az átlátható tájékoztatás joga, amelyet az Adatkezelő ezen adatvédelmi szabályzat elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával biztosít. (GDPR 12-14. cikk)

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket a hozzáférés joga. (GDPR 15. cikk) Az Érintett a hozzáférés joga alapján jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és mindazon információkhoz hozzáférést kapjon, amelyről ezen adatvédelmi tájékoztatóban részletes tájékoztatást kapott.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket a helyesbítéshez való jog. (GDPR 16. cikk) Az Érintett a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). (GDPR 17. cikk) Az Érintett a törléshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek más joglapja nincsen; az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett olyan adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen, amikor az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett előtt ismert, hogy a törléshez való jog gyakorlását bizonyos személyes adatok körében korlátozza az adatkezelése célja. Erre tekintettel a személyes adatai nem törölhetők, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket az adatkezelés korlátozásához való jog. (GDPR 18. cikk) Az Érintett az adatkezelés korlátozásához való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulásuk, illetve szerződés teljesítésének jogalapján kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket az adathordozhatósághoz való jog. (GDPR 20. cikk) Az Érintett az adathordozhatósághoz való joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az Érintett ezen túlmenően arra is jogosult, hogy – ha ez technikailag megvalósítható - személyes adatainak más adatkezelőhöz történő, közvetlen továbbítását kérje.

Társaságunk tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jogos érdek jogalapján kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket a tiltakozás joga. (GDPR 21. cikk) Az Érintett a tiltakozás joga alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek jogalapján alapuló kezelése ellen.

A fentiekben biztosított jogokon túl az Érintett jogosult arra, hogy az adatvédelmi incidensről az Adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjon, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidens esetén ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.


8.) Az Érintettek jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei:


8.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a GDPR szabályait.

Magyarország joghatósági területén az Érintett jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 06-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét kérheti, illetve ide fordulhat panasszal.


8.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintetett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni eljárást Magyarország hatáskörrel rendelkező és illetékes bírósága előtt kell megindítani.


8.3. Az Adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak, valamint a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az azokban, valamint az ezen adatvédelmi szabályzatban biztosított jogait.


8.4. A kártérítéshez való jog és a felelősség
Minden Érintett, aki az ezen adatvédelmi szabályzatban ismertetett rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


8.5. Jogorvoslati bíróság
A 8.2.-8.4. pont szerinti pereket az Adatkezelő tevékenységi helyére tekintettel Magyarország hatáskörrel rendelkező és illetékes bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

9.) Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő tájékoztat minden Érintettet, hogy az Adatkezelőnél Adatvédelmi tisztviselő működik, aki e tevékenységével kapcsolatosan az Adatkezelő által nem utasítható.

Az Érintettek előtt ismert, hogy a személyes adataik kezeléséhez és az e szabályzat szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak tájékoztatás és segítségkérés érdekében.

Az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége az alábbi:
Név: Barla-Szabó Ágnes
E-mail: barladent.adatvedelem@gmail.com
Telefonszám: +36-99/322-487

Záradék

Az Adatkezelő ezen szabályzat megalkotása útján is kívánja biztosítani, hogy az Érintettek személyes adataik kezeléséről teljes körű tájékoztatást kapjanak, a jogaikat és jogérvényesítési lehetőségeiket maximálisan gyakorolni tudják, továbbá, hogy a személyes adataik védelmét biztosítottnak érezhessék.


____________________________________________________________________________________________________________________


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT


Kérjük, szíveskedjen a jelen tájékoztatónkat és szabályzatunkat figyelmesen végigolvasni!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót adjuk az Önök részére.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Thermaldental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7815 Harkány, Táncsics M. u. 26.) mint Adatkezelő a HU-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 62. szám alattik fióktelepén (BarlaDent fogorvosi rendelő) elektronikus (kamerás) megfigyelőrendszert működtet, amely elektronikus megfigyelő eszközök rögzített képfelvételeket készítenek.

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy BarlaDent fogorvosi rendelő területére történő belépéssel rögzítésre kerül az Önök képmása, amely a személyes adatuknak minősül, s a rögzítésre figyelemmel Társaságunk által az Önök személyes adatának kezelésére kerül sor.

A Társaságunk által történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk. 1. § (f.) pontja, azaz társaságunk jogos érdeke, míg az adatkezelés célja elsődlegesen a BarlaDent fogorvosi rendelőben tevékenységet folytató társaságok és munkát végző munkavállalók, valamint a BarlaDent fogorvosi rendelő terültére belépők vagyonának védelme, továbbá a munkavédelem, a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzése, a fogorvosi rendelőben fellelhető veszélyes anyagok, illetve az élet, testi épség és egyéb személyhez fűződő jogok védelme.

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus (kamerás) megfigyelőrendszer által készített felvételeket a Thermaldental Kft. az általa üzemeltetett informatikai szerveren tárolja, a felvétel készítését követő 2 hétig, majd ezen időtartam elteltét követően a felvételek vissza nem állítható módon törlésre kerülnek. A felvételek a fenti időtartam elteltével automatikusan törlődnek.

Az elektronikus megfigyelés a BarlaDent fogorvosi rendelő alábbi helyiségeire terjed ki:
folyosó, váróhelyiség, előtér, lépcsőfeljáró, kezelő helyiségek.

A BarlaDent fogorvosi rendelő területén az alábbi, 7 darab kamera került felszerelésre:

Kamera 1:
Kamera helye: 1. számú kezelőhelyiség
Használat célja: vagyonvédelem, munkavédelem, veszélyes anyagok védelme, az élet, testi épség és egyéb személyhez fűződő jogok védelme
Kamera által megfigyelt terület: A kamera az 1. számú kezelőhelyiség teljes terültét megfigyeli, azonban a kamera nem rögzíti a kezelés folyamatát, a kezelés során a páciens képmása nem kerül rögzítésre.

Kamera 2:
Kamera helye: 2. számú kezelőhelyiség
Használat célja: vagyonvédelem, munkavédelem, veszélyes anyagok védelme, az élet, testi épség és egyéb személyhez fűződő jogok védelme
Kamera által megfigyelt terület: A kamera a 2. számú kezelőhelyiség teljes terültét megfigyeli, azonban a kamera nem rögzíti a kezelés folyamatát, a kezelés során a páciens képmása nem kerül rögzítésre.
Kamera 3:
Kamera helye: 3. számú kezelőhelyiség
Használat célja: vagyonvédelem, munkavédelem, veszélyes anyagok védelme, az élet, testi épség és egyéb személyhez fűződő jogok védelme
Kamera által megfigyelt terület: A kamera a 3. számú kezelőhelyiség teljes terültét megfigyeli, azonban a kamera nem rögzíti a kezelés folyamatát, a kezelés során a páciens képmása nem kerül rögzítésre.

Kamera 4:
Kamera helye: váróhelyiség
Használat célja: vagyonvédelem, munkavédelem, az élet, testi épség és egyéb személyhez fűződő jogok védelme
Kamera által megfigyelt terület: A kamera a váróhelyiség teljes terültét megfigyeli.

Kamera 5:
Kamera helye: előtér
Használat célja: vagyonvédelem, az élet, testi épség és egyéb személyhez fűződő jogok védelme
Kamera által megfigyelt terület: A kamera az előtér teljes terültét megfigyeli.

Kamera 6:
Kamera helye: előtér
Használat célja: vagyonvédelem, az élet, testi épség és egyéb személyhez fűződő jogok védelme
Kamera által megfigyelt terület: A kamera az előtér teljes terültét és a lépcsőfeljáró tetejét figyeli meg.

Kamera 7:
Kamera helye: 4. számú kezelőhelyiség
Használat célja: vagyonvédelem, munkavédelem, veszélyes anyagok védelme, az élet, testi épség és egyéb személyhez fűződő jogok védelme
Kamera által megfigyelt terület: A kamera a 4. számú kezelőhelyiség teljes területét megfigyeli, azonban a kamera nem rögzíti a kezelés folyamatát, a kezelés során a páciens képmása nem kerül rögzítésre.

A kamerák pontos elhelyezkedését az ezen tájékoztató mellékletét képező alaprajz mutatja.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg: átlátható tájékoztatás joga, a hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, a tiltakozás joga.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételek jelszóval védettek és azokat kizárólag a Thermaldental Kft. mindenkori ügyvezetője jogosult megtekinteni. Amennyiben a felvétel megtekintése szükségessé válik, az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített képfelvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzítjük. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül. A kamerarendszer által rögzített felvételek folyamatos figyelemmel kísérésére nem kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, amennyiben az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése során jogsérelem éri Önöket, jogorvoslatra jogosultak egy felügyeleti hatósághoz történő panasztétel, illetve bírósági úton történő jogorvoslat útján.


Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá, amennyiben olyan adatvédelmi incidens következne be az Önök személyes adatait érintően, amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, arról társaságunk haladéktalanul értesíteni fogja Önöket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus (kamerás) megfigyelőrendszert működtetését Társaságunk nem köteles a NAIH részére bejelenteni.

A GDPR 6. cikk. 1. § f.) pontja alapján kezelt adatok kapcsán elvégzett érdekmérlegelés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

1. Társaságunk jogos érdekének beazonosítása
Munkavédelem, munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzése, vagyonvédelem.
2.  Az Érintettek érdekeinek jogainak, szabadságának beazonosítása
Képmáshoz való jog
3. Mérlegelés elvégzése
Az adatkezelés szükséges és arányos, mivel a munkavégzés helyén veszélyes anyagok is fellelhetőek, illetve nagyértékű eszközök, berendezések, a munkavállalók és pácienseink vagyontárgyai találhatóak. Az adatkezelésről az érintettek ezen szabályzat által tájékoztatásra kerülnek, az adatok 2 hét után törlésre kerülnek, az adatokat jelszóval védve tároljuk, az adatokat kizárólag Társaságunk ügyvezetője indokolt esetben ismerheti meg. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az ezen szabályzatban rögzített jogok illetik meg. A kamerák telepítésének megkezdése előtt gondosan mérlegelésre került a rendszer üzemeltetésének az érintettekre (a munkavállalókra, egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőkre, a rendelőbe esetlegesen belépő más személyekre) gyakorolt hatása és megállapításra került, hogy a rendszer telepítése nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással. Az adatkezelő jogos érdeke azért előzi meg az érintettek személyhez fűződő jogait, mert az adatkezelő oldalán fennálló jogos érdek, a vagyon, a veszélyes anyagok és a munka védelme erősebb, mint az érintettek azon joga, hogy ne rögzítsék kamerákkal a fent meghatározott személyes adataikat.
4. Az érintettek tájékoztatásának, az érdekmérlegelés dokumentálásának megvalósulása
Az Érintetteket ezen szabályzat által tájékoztatjuk az adatkezelésről, az érdekmérlegelés ezen szabályzatban kerül rögzítésre.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére adatokat nem továbbít.

A személyes adataik kezeléséhez és az e szabályzat szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak tájékoztatás és segítségkérés érdekében.
Az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége az alábbi:
Név: Barla-Szabó Ágnes
E-mail: barladent.adatvedelem@gmail.com
Telefonszám: +36-99/322-487