DE
Adatvédelmi nyilatkozat

Felkeltettük érdeklődését?

Adatvédelmi nyilatkozat


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Alulírott Dr. Barla-Szabó István ügyvezető, mint a Thermaldental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7815 Harkány, Táncsics M. u. 26.) (a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő) törvényes képviselője az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót adjuk az általunk üzemeltetett www.dent.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) igénybevételéhez kapcsolódóan. A Felhasználó (a továbbiakban: Érintett) a weboldalon történő kapcsolatfelvétellel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit.

Kérjük, szíveskedjen a jelen tájékoztatónkat és szabályzatunkat figyelmesen végigolvasni!


Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:

a) Cégnév: Thermaldental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
b) Székhelye: HU-7815 Harkány, Táncsics M. u. 26.
c) Postacíme: HU-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 62.
d) Elektronikus (e-mail) cím: barladent.ad@gmail.com
e) Nyilvántartó bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
f) Cégjegyzékszáma: 02-09-066055
g) Adószáma: 11564351-1-02


1.) A személyes adatokkal kapcsolatos egyes fogalmak és értelmezéseik:

„érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személy.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.


2.) Az Érintettek köre, a személyes adatok forrása

Az Érintettek körét alkotja minden természetes személy, aki a http://www.dent.hu/hu/kapcsolat oldalon Társaságunkkal kapcsolatot létesít.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a személyes adataikat kizárólag az Érintettektől szerezzük be.


3.) Az adatkezelés jogalapja

A Társaságunk által történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk. 1. § (a.) pontja, tehát az Érintett hozzájárulása, míg az adatkezelés célja az Érintett által kiválasztott szolgáltatásunk lefoglalásának visszaigazolása.

Társaságunk tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják (amely azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).


4.) A kezelt adatok köre:


a.) A http://www.dent.hu/hu/kapcsolat való kapcsolatfelvételhez az alábbi adatainak megadása szükséges: név és e-mail cím

Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel során a nevén és e-mail címén kívül kizárólag a telefonszámát adja meg személyes adatai közül. Kérjük, hogy egészségügyi személyes adatát semmi esetre se adja meg az elektronikus kapcsolatfelvétel során.

Az Érintettek hozzájárulása jogalapján Társaságunk az Érintettek alábbi személyes adatait kezeli: név és e-mail cím, telefonszámb.) Anonim igénybe vevő azonosító (cookie): A cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az Érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről). Vannak ideiglenes (munkamenet) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az Érintett eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az Érintett eszközén (ez függ az Érintett eszközének beállításától is). Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Süti neve
Jogalap
Az adatkezelés célja, funkciója
Az adatkezelés célja, funkciója
Süti időtartama

Cookie elfogadást tároló süti

Az érintett hozzájárulása

A cookie használatra figyelmeztető ablak

cookieconsent_status

365 nap

Munkamenet sütik

A Szolgáltató jogos érdeke.

A honlap megfelelő működésének biztosítása

fwscore_session
XSRF-TOKEN
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Alapműködést biztosító sütik

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és ezáltal javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testre szabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Süti neve
Jogalap
Az adatkezelés célja, funkciója
Az adatkezelés célja, funkciója
Süti időtartama

Google-Analytics


Az érintett hozzájárulása

Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

_ga
_gid
_gat

2 év
24 óra
1 perc

Statisztikai célú sütik

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedi azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Amennyiben az Érintett nem tiltja le a cookie-k használatát a fent jelzett módokon, azzal az Érintett elfogadja, hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

c.) Közösségi bővítmények (Facebook/Twitter/Google Plus/Linked-in /Youtube) használata: A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Google Plus/Linked-in /Youtube részére történő továbbításához. Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Google Plusra/Linked-inre /Youtube-ra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja. Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja. Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Google Plus/Linked-in /Youtube általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook/Twitter/Google Plus/Linked-in /Youtube adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

d.) Remarketing kódok: A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on. Az Érintett a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

e.) Naplóállományok (logfile-ok): A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
- az Érintett számítógépének dinamikus IP-címe
- az Érintett számítógépének beállításaitól függően az Érintett által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
- az Érintett weboldallal kapcsolatos aktivitása
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

f.) Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon:

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el. A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.


5.) Az adatkezelés céljai és elvei:

A Társaságunk által történő adatkezelés célja az Érintettekkel való kapcsolatfelvétel.


Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a fenti cél megvalósítása során mindvégig az alábbi elvek figyelembevételével és betartásával végzi:

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

- a célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

- az adattakarékosság: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

- a pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

- a korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

- az integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

- az elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.


6.) Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettel való kapcsolatfelvétel időtartamára tárolja.

Tájékoztatjuk az Érintetteket továbbá, hogy a hozzájárulásuk alapján kezelt adataikat a lefoglalt időpontot, illetve a hozzájárulásuk visszavonását követő 8 munkanapon belül töröljük. A hozzájárulás visszavonását e-mailben a office@fekiwebstudio.hu címre kell eljuttatni.

A naplófájlokban tárolódó adatokat az Adatkezelő maximum 24 hónapig tárolja, ezt követően törli az adatokat.7.) Az adatkezelési tevékenység és folyamat, adatbiztonság:

Az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Amennyiben az adatkezeléshez nem adja meg a hozzájárulását, abban az esetben nem tud a weboldalon kapcsolatba lépni velünk. Ebben az esetben kérjük, hogy személyesen keresse fel Társaságunkat.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


8.) Azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöljük, Adattovábbítás, Adatfeldogozóként igénybe vett szervezetek

Az Érintettek adatait tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. A tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: Feki Webstudio Kft.
Telefonszám: +36-20-429-9999
E-mail: office@fekiwebstudio.hu
 A tárhelyszolgáltató adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása
Az adatfeldolgozó címe: 9444 Fertőszentmiklós Petőfi utca 44.
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 9444 Fertőszentmiklós Petőfi utca 44.
Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére adatokat nem továbbít.


9.) Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az Adatkezelő által történő, az Érintettekkel kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkatársa(i), tisztségviselő(i) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

Amennyiben az Érintettekre vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az adott munkatárs, tisztségviselő feladatainak ellátásához, azokat más munkatársak nem ismerhetik meg.


Az Adatkezelő a fentiek érvényesülését azzal is biztosítja, hogy a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a nyilvánosságtól és az adatkezelésre általánosságban nem jogosult munkavállalóktól elkülönített helyiségben és úgy tárolja, hogy a személyes adatok megismerésére csak és kizárólag az adatkezelésre jogosult és köteles munkavállaló(k)nak, tisztségviselő(k)nek legyen lehetősége.


10.) Az Érintettek jogai jogalaponként meghatározva:

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket az átlátható tájékoztatás joga, amelyet az Adatkezelő ezen adatvédelmi szabályzat elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával biztosít. (GDPR 12-14. cikk)

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket a hozzáférés joga. (GDPR 15. cikk) Az Érintett a hozzáférés joga alapján jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és mindazon információkhoz hozzáférést kapjon, amelyről ezen adatvédelmi tájékoztatóban részletes tájékoztatást kapott.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket a helyesbítéshez való jog. (GDPR 16. cikk) Az Érintett a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). (GDPR 17. cikk) Az Érintett a törléshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek más joglapja nincsen; az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett olyan adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen, amikor az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett előtt ismert, hogy a törléshez való jog gyakorlását bizonyos személyes adatok körében korlátozza az adatkezelése célja. Erre tekintettel a személyes adatai nem törölhetők, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bármely jogalapon kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket az adatkezelés korlátozásához való jog. (GDPR 18. cikk) Az Érintett az adatkezelés korlátozásához való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulásuk, illetve szerződés teljesítésének jogalapján kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket az adathordozhatósághoz való jog. (GDPR 20. cikk)
 Az Érintett az adathordozhatósághoz való joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az Érintett ezen túlmenően arra is jogosult, hogy – ha ez technikailag megvalósítható - személyes adatainak más adatkezelőhöz történő, közvetlen továbbítását kérje.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jogos érdek jogalapján kezelt személyes adataik kezelésével kapcsolatban megilleti Önöket a tiltakozás joga. (GDPR 21. cikk) Az Érintett a tiltakozás joga alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek jogalapján alapuló kezelése ellen.

A fentiekben biztosított jogokon túl az Érintett jogosult arra, hogy az adatvédelmi incidensről az Adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjon, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidens esetén ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

11.) Az Érintettek jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei:


11.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a GDPR szabályait.

Magyarország joghatósági területén az Érintett jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 06-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét kérheti, illetve ide fordulhat panasszal.


11.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintetett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni eljárást Magyarország hatáskörrel rendelkező és illetékes bírósága előtt kell megindítani.


11.3. Az Adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak, valamint a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az azokban, valamint az ezen adatvédelmi szabályzatban biztosított jogait.


11.4. A kártérítéshez való jog és a felelősség

Minden Érintett, aki az ezen adatvédelmi szabályzatban ismertetett rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

11.5. Jogorvoslati bíróság

A 11.2.-11.4. pont szerinti pereket az Adatkezelő tevékenységi helyére tekintettel Magyarország hatáskörrel rendelkező és illetékes bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.


12.) Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő tájékoztat minden Érintettet, hogy Társaságunknál Adatvédelmi tisztviselő működik, aki e tevékenységével kapcsolatosan az Adatkezelő által nem utasítható.

Az Érintettek előtt ismert, hogy a személyes adataik kezeléséhez és az e szabályzat szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak tájékoztatás és segítségkérés érdekében.

Az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége az alábbi:

Név: Barla-Szabó Ágnes

E-mail: barladent.adatvedelem@gmail.com

Telefonszám: +36-99/322-487


Záradék

Az Adatkezelő ezen szabályzat megalkotása útján is kívánja biztosítani, hogy az Érintettek személyes adataik kezeléséről teljes körű tájékoztatást kapjanak, a jogaikat és jogérvényesítési lehetőségeiket maximálisan gyakorolni tudják, továbbá, hogy a személyes adataik védelmét biztosítottnak érezhessék.